Korzystanie z usług IT w dużych firmach w Polsce

Zdecydowana większość największych firm IT w Polsce korzysta z usług IT. Rzadziej wykorzystywane są rozwiązania chmury publicznej i zewnętrzne centra przetwarzania danych. Rośnie znaczenie bezpieczeństwa IT i związanych z tym procedur dostępu do danych.
W I połowie 2013 r. przeprowadziliśmy kolejną falę badania w ponad 500 dużych firmach w Polsce, reprezentujących różne sektory gospodarki. Jeden z ważnych wniosków z badania pokazuje, że zdecydowana większość (90%) dużych firm w Polsce korzysta z usług oferowanych przez zewnętrzne firmy świadczące usługi IT. Trzy czwarte dużych firm korzysta z pomocy zewnętrznych firm w celu pozyskania wsparcia technicznego w zakresie serwisu i utrzymania sprzętu lub oprogramowania (72%). Ponad połowa firm korzysta z zewnętrznej pomocy w celu wdrożenia lub rozwijania posiadanego oprogramowania (60%). Co drugie duże przedsiębiorstwo zamawia szkolenia z zakresu IT w zewnętrznych firmach (48%).

Sign up now to open the complete market analysis.

You may open an unlimited number of analyses accessible from PMR websites.
  • 1E-mail
    (to send requested information)
  • 2Brief profile
    (required for new e-mails only)

 required fields

You must accept PMR’s Privacy Policy.